• <blockquote id="qqwyg"></blockquote>
 • 首页 > 代理产品 > 高通(Genitop) > 标准点阵字库芯片
  代理产品  Product
  其他产品  Product
   
  标准点阵字库芯片


  序号
  工作电压
  点阵数大小

  点阵

  排列

  字库特征

  总线接口

  封装
  资料
  3.3V
  5V
  8
  12
  16
  24
  32
  1
  GT20L16S1Y

  Y
  简体
  SPI
  SOT-23


  2
  GT20L24F6Y


  Y

  173国外文

  SPI

  SOT-23


  3
  GT20L16J1Y

  Y
  日文

  SPI

  SOT-23

  4
  GT20L16P1Y


  Y
  MP3专用

  SPI

  SOT-23

  5
  GT21L16S2W
  W
  简体

  SPI

  SOP-8


  6
  GT21L16S2Y
  GT21H16S2Y  Y

  简体

  SPI

  SOP-8


  7

  GT21L16T1W

  GT21H16T1W

  W

  繁日外

  SPI

  SOP-8


  8

  GT21L24S1W

  GT21H24S1W

  W

  24点阵简体

  SPI

  SOP-8


  9

  GT22L16A1Y


  Y

  中日韩外

  SPI

  SOP-16; DFN-8

  10

  GT22L16V2Y

  Y

  12点Unicode

  SPI

  DFN-8


  11

  GT22L24S3W
  W

  电子货架标签

  SPI

  DFN-8


  12

  GT22L16M1Y


  Y

  GB18030

  SPI

  DFN-8

  13

  GT23L16U2Y

  Y

  UNICODE简繁

  SPI

  DFN-8


  14

  GT30L16M2Y

  Y

  GB18030

  SPI&PLII

  SOP-20


  15

  GT30L16U2W

  W

  UNICODE简繁

  SPI&PLII

  SOP-20


  16

  GT30L24T3Y

  GT30L24T3Y
  Y

  多字符集简繁

  SPI&PLII

  SOP-20


  17

  GT30L24M1Z


  Z

  24点GB18030

  SPI&PLII

  SOP-20


  18

  GT30L24M1W


  W

  24点GB18030

  SPI&PLII

  SOP-20

  19

  GT30L32S4W

  GT30L32S4W


  W

  多字号简体

  SPI&PLII

  SOP-20


  20

  GT31L16S2W80


  W

  简体可读写

  SPI

  SOP 8-B


  21

  GT31L16M1Y80


  Y

  GB18030 可读写

  SPI

  SOP 8-B


  22

  GT31L24M1W80


  W

  24点GB18030可读写

  SPI

  SOP 8-B


  23

  GT32L24M0140
  W

  多字号GB18030可读写

  SPI

  SOP 8-B


  24

  GT32L32M0180  W

  多字号GB18030可读写

  SPI

  SOP 8-B


  25

  GT32L32S0140  W

  多字号多字体可读写

  SPI

  SOP 8-B


  26

  GT32L24F0210  W

  支持174国语言及多种

  SPI

  SOP-8-A  (M)-GB18030(27,484汉字)

  (S)-GB2312(6,763汉字)

  (J)-日文JIS0208(6,355汉字)

  (U)-Unicode V3.0(27,484汉字)

  (F)-外文Unicode+IS08859(173)

  (P)-MP3/MINI音响专用字库

  (T)-BIG5全集(13,060汉字)

  (F)-外文Unicode(173)

  (T)-BIG5基本集(5,401汉字)

  ⊙外文Unicode(169国 缺泰国,越南,希伯来,罗马尼亚)

  (K)-韩文KSC5601(3,338字符)

  外文Unicode(145国 缺泰国,越南,希伯来,罗马尼亚,阿拉伯)

      点阵排列方式为: W - 横置横排   Y - 竖置横排   Z - 竖置竖排     版权所有?2013 沪ICP备07009778号 上海本宏电子科技有限公司
  快三投注